Wednesday, December 26, 2012

Building PHP extensions with C++, the easy way (update: MySQL, threads)

Here is an easy way to build a PHP extension with C++ and default PHP packages on a Ubuntu system. I use SWIG to wrap C++ code to the Zend API. When using loops and recursion intensively, porting a few functions to C++ can give you some extra power.

First, install all required packages (tested with Ubuntu 12.10):
apt-get install php5-cli php5-dev swig g++

Second, write the code:

// example.swig
%{
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int HelloWorld(char *str) {
  cout << "Hello World: " << str << endl;

  // run some slow code
  vector<int> array;
  for (int i=0; i < 10000000; i++) array.push_back(i*2);
  for (int i=0; i < array.size(); i++) array[i]++;
  return 0;
}
%}

%module example
int HelloWorld(char *str);

Third, compile the code and load the exension:

swig -c++ -php5 example.swig
g++ `php-config --includes` -O2 -march=native -mtune=native -std=c++11 -fPIC -c *.cpp
g++ -shared *.o -o example.so

echo extension=`pwd`/example.so >/etc/php5/mods-available/example.ini
php5enmod example

And finally run: php test.php

// test.php
<?php
HelloWorld("C++"); // gives: Hello World: C++

HelloWorld("foo\0bar"); // gives: Hello World: foo

Note: To send the output to a web server, zend_printf() needs be used instead of std::cout or printf().

Note: When using Apache2 MPM-Prefork, processes are re-used for a client until the keep-alive ends (see KeepAlive* in your apache2.conf). Therefore, global variables in the C++ code need to be reset with %rshutdown {...}.

Returning vectors is also possible:

// example.swig
%{
#include <vector>
using namespace std;

vector<string> HelloArray() {
  vector<string> v;
  v.push_back("hello world");
  return v;
}
%}

%typemap(out) vector { # convert vector to php-array[string]
  array_init(return_value);
  for (int i=0; i<$1.size(); ++i) add_next_index_string(return_value, $1[i].c_str(), 1);
}

%module example
vector<string> HelloArray();
// test.php
print_r( HelloArray() ); // Array( [0] => hello world )

You can also start Threads from an extension (C++11 is really nice here):

// example.swig
%{
#include <iostream>
#include <vector>
#include <thread>
using namespace std;

void someThread(int i) {
 for (int j=0; j < 100; j++) {
  cout << " thread: " << i << endl ;
  vector<int> array;
  for (int i=0; i < 10000000; i++) array.push_back(i*2);
  for (int i=0; i < array.size(); i++) array[i] *= 2;
 }
}

int HelloWorld(char *str) {
 cout << "Hallo World: " << str << endl;

 // start some threads
 thread t1(someThread, 1);
 thread t2(someThread, 2);
 thread t3(someThread, 3);
 // wait for threads to finish
 t1.join();
 t2.join();
 t3.join();
 return 0;
}
%}

%module example
int HelloWorld(char *str);

A small MySQL example looks like this:
// apt-get install mysql-server-5.5 libmysqlcppconn-dev
// g++ -shared *.o -lmysqlcppconn -o example.so

// example.swig
%{
#include <iostream>
#include <cppconn/driver.h>
#include <cppconn/statement.h>
#include <cppconn/resultset.h>
#include <cppconn/exception.h>
#include "mysql_connection.h"

using namespace std;
using namespace sql;

int HelloWorld(char *str) {
 try {
  auto_ptr<Connection> con( get_driver_instance()->connect("127.0.0.1", "root", "") );
  con->setSchema("test");

  auto_ptr<Statement> stmt( con->createStatement() );
  auto_ptr<ResultSet> res( stmt->executeQuery("SELECT 'Hello World!' AS result") );
  while (res->next()) {
   cout << res->getString("result") << endl;
   cout << res->getString(1) << endl;
  }
 } catch (SQLException &e) {
  cout << __FILE__ << " " << __FUNCTION__ << " " << __LINE__ << endl;
  cout << e.what() << " " << e.getSQLState() << " " << e.getErrorCode() << endl;
 }
 return 0;
}
%}

%module example
int HelloWorld(char *str);

Note: Inside extensions, php.ini settings like open_basedir and memory_limit are not active.

Other resources:

4 comments:

 1. thanks to share your knowledge, can you please tell me that you are using %{ .... %} to create an extension, is it the default standard to make a php extension cause i didn't found ??

  Web Development Company

  ReplyDelete
  Replies
  1. The "%{...%}" is based on http://www.swig.org/tutorial.html . Instead of having .swig, .h and .cpp files, I put everything in one file to make it easier to understand.

   Delete
 2. I have tried so many different examples to get Swig to work and everything works good up until the point of trying to load the extension. I always get the following error:

  PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library: /usr/lib/php/modules/example.so: undefined symbol: compiler_globals_id in Unknown on line 0

  Any suggestions?

  ReplyDelete

 3. rồi đấy. Chính vì thế mà giao dịch hội có một quy định, nói trắng ra thì

  cũng chính là tư cách tham gia giao dịch hội. Muốn được tham gia thì

  phải có một khảo Hóa Hình Hóa Thanh Đan. Mà sau khi ăn đan dược này vào, trừ khi là người đạt tới Trúc Cơ kỳ, nếu không thì không thể nhìn ra

  cái gì.”

  Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên tinh quang: “Nói vậy ngươi mượn tiên phù là vì viên đan dược đó?”

  Vương Hạo ngẩn ra, gật đầu nói: “Thiết Trụ ca đúng là thông minh. Quả
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  trung tâm kế toán tại tphcm
  ngoduong
  học kế toán tại cầu giấy
  kế toán cho giám đốc
  chung cư newskyline văn quán
  chung cư goldmark city
  dịch vụ kế toán trọn gói
  học kế toán phần mềm misa
  học kế toán thực hành
  meomeo007 01embesexy
  trung tâm kế toán tại hà đông
  chung cư hà nội
  trung tâm kế toán tại thanh xuân
  dịch vụ kế toán thuế
  dịch vụ báo cáo tài chính

  thật là như vậy. Đan dược này là do chủ nhân nhà ta khống chế. Hàng năm

  hắn đều lén bán ra ngoài. Giá là 200 tấm tiên phù một viên!”

  Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi cười nói: “Giao dịch hội này xem ra cũng thú vị đây. Ta cũng muốn đi xem xem.”

  Vương Hạo vội vàng nói: “Được ngay. Chỉ cần có đan dược là tham gia

  được. Ta cũng vì nghe nói lần này có đệ tử môn nội bán ra Tạo Hóa Đan

  nên muốn kiến một khỏa.”

  Tay phải Vương Lâm vừa lật, trên lòng bàn tay đã xuất hiện ra 400 tấm

  ReplyDelete